Certificering

Wij zijn specialist in het verantwoord accepteren en toepassen van grond en baggerspecie. Onze BRL-, ISO 9001- en VCA-certificaten verleend door KIWA, geven jou die garantie. 

Content Paragraphs

Zorgvuldig te werk gaan

Wij zijn specialist in het verantwoord accepteren en toepassen van grond en baggerspecie. Op onze TOP's (Tijdelijke Opslag Plaatsen) borgen onze BRL-certificaten, verleend door KIWA, de kwaliteit en conformiteit. 

  • BRL9335: het BRL9335-certificaat borgt de acceptatie en kwalificatie van enkelvoudige en/of samengevoegde partijen. Na kwalificatie passen we deze samengevoegde partij nuttig toe. 
  • BRL7500/protocol 7511 voor bestaande depots: het BRL7500/7511-certificaat garandeert dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het samenvoegen, ontwateren en rijpen van baggerspecie. Door baggerspecie te ontwateren en te laten 'rijpen' wordt de fysische gesteldheid verbeterd en kan baggerspecie ook op het land nuttig worden toegepast.

Per 1 januari 2024 is de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) onder de Omgevingswet van kracht. Hierin is onder meer bepaald dat de erkende werkzaamheid ‘samenvoegen’ uitsluitend mogelijk is onder het certificaat BRL9335 in combinatie met het protocol 9335-1. De mogelijkheid om deze werkzaamheid uit te voeren onder de BRLSIKB7500 in combinatie met het protocol 7511 is hiermee komen te vervallen, met een overgangstermijn van één jaar. Per 1 januari 2025 zullen we dergelijke werkzaamheden daarom uitvoeren onder onze BRL9335-erkenning. 

En volgens de ISO 9001- en VCA** certificaten:

ISO 9001 voor het toepassen van grond en bagger van derden in projecten, leveren van secundaire grond, baggerspecie en bouwstoffen aan derden. 

VCA** voor het toepassen van grond en bagger van derden in projecten en leveren van secundaire grond, baggerspecie en bouwstoffen aan derden. 

Voor het nuttig toepassen van grond en bagger van derden in projecten, leveren van secundaire grond, baggerspecie en bouwstoffen aan derden.