Landophogingen

Bagger die vrijkomt bij bijvoorbeeld het bevaarbaar houden van watergangen kan in veel gevallen heel goed geschikt zijn om (landbouw)percelen op te hogen. Het op deze manier ophogen van percelen zorgt voor een verbetering van de bodemvruchtbaarheid, een verbetering van de hydrologische situatie (ontwatering) en het is een goede oplossing tegen bodemdalingen.

Content Paragraphs

Een duurzame oplossing

Het verhogen van de landbouwkundige gebruikswaarden is vanuit agrarisch perspectief met name in laaggelegen gebiedsdelen vaak zeer gewenst. Grondbank GMG kan door het opzetten van een tijdelijk weilanddepot zorgen voor ophoging van het land.

Opzetten weilanddepot

We realiseren een tijdelijk weilanddepot door van de bovenste grondlaag (20-30 cm) kades op te zetten met een hoogte van circa een meter. Binnen deze kades brengen we dan de baggerspecie in. Dit gebeurt doorgaans door de bagger vanaf de plek waar het vrij komt te verpompen naar het weilanddepot. De baggerspecie kan vervolgens ontwateren en rijpen. Het overtollige water wordt hierbij via een bezinkkist geloosd in een naastgelegen sloot. Zodra de baggerspecie voldoende gerijpt is, egaliseren we het perceel. En worden de kades als grondlaag weer over de gerijpte baggerspecie aangebracht. Hierdoor blijft een opgehoogd perceel achter.

Win-win-winsituatie

De realisatie van een weilanddepot waarbij de bagger direct vanuit de plek waar het vrij komt naar het depot wordt gepompt heeft veel voordelen voor zowel baggeraar, agrariër als directe omgeving:

  • minder tot geen verkeersbewegingen (veiligheid);
  • lagere CO2-uitstoot;
  • minder brandstofverbruik;
  • beperking van geluidsoverlast;
  • duurzame, lokale toepassing van grond/bagger;
  • verbetering gebruiksmogelijkheden agrarische percelen;
  • tegengaan van bodemdaling.

Meer weten?

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.