Middle section

Op maandag 20 april is gestart met de afvoer van overtollige grond die vrijkomt bij het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs de Maas. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt op vijftien plaatsen de Maasoever ontdaan van de stenen oeververdediging. Daarmee krijgen de oevers letterlijk en figuurlijk de ruimte om zich natuurlijk te ontwikkelen.

Ontwikkeling van flora en fauna

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaat er een geleidelijke overgang van water naar land en ontstaan er ondiepe waterzones, kleine strandjes en steilranden. Zo wordt de omgeving aantrekkelijker voor planten, vissen en ander waterleven.

De overtollige uiterwaardengrond wordt per schip afgevoerd naar ons project de Koornwaard, dat ligt aan de Maas bij Gewande, nabij Den Bosch. De uiterwaardengrond passen we daar toe voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en eilandjes.

Over de Koornwaard

Bij de Koornwaard zijn we bezig om de natuurwaarden van de plas verder te ontwikkelen. Dat doen we door het maken van flauwere onderwatertaluds, verondiepingen, gedeeltelijk bredere oevers en enkele eilandjes. Dat doen we door het nuttig toepassen van herbruikbare waterbodems en overtollige grond. Met name het onderwatermilieu zal hierdoor sterk verbeteren en zal er zich op termijn een brede schakering aan waterplanten ontwikkelen. In gezamenlijkheid (Natuurmonumenten, gemeente, BV De Koornwaard en GrondbankGMG) wordt ernaar gestreefd om alle agrarische gronden door deze gebiedsontwikkeling om te vormen naar natuurgebied.