Door hoogteverschillen, wisselende waterstanden en grondsoorten vind je in de Gamerensche Waard een waardevol stukje natuur in de zuidelijke uiterwaarden van de Waal in de Bommelerwaard. Het project werd in 2013 afgerond. Nu bijna tien jaar later zie je hoe de natuur zich heeft ontwikkeld. Het gebied is belangrijk voor vissen, bijzondere libellen, planten en pionierssoorten zoals oeverzwaluwen, kleine plevier en de oeverloper.

Middle section

In 2 fasen naar een veelzijdig natuurgebied

Er lag al een plan om de Gamerensche Waard bij Zaltbommel in te richten als natuurgebied met nevengeulen langs de Waal. Toen er in de jaren ’90 materiaal nodig was om dijken te verzwaren, kwam dit plan letterlijk in een stroomversnelling.

Diepe zandwinplas ‘leefbaar’ maken voor de natuur

Gamerensche Waard experience teaser

In twee fasen is de Gamerensche Waard samen met Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland ontwikkeld tot een veelzijdig natuurgebied. Fase 2 van het project startte in 2008. Hier komen wij in beeld. Samen met omwonenden, de overheid en bedrijven werkten we aan een plan om een goede basis te maken voor de natuur. Grote delen van de plas waren erg diep waardoor er weinig bodemleven was. Door meer variatie aan te brengen en delen ondieper te maken, hebben meer planten- en diersoorten hier hun thuis gevonden. En is de visstand enorm toegenomen.

Nuttig toepassen herbruikbare waterbodems

Dit hebben we gedaan door waterbodem op een zorgvuldig manier toe te voegen. Deze waterbodem kwam vrij bij het uitbaggeren van kanalen en rivieren in de omgeving. Er zijn flauwere taluds aangelegd en er is aansluiting gezocht met het omliggende gebied. Met als resultaat: een ondiepere plas met eilandjes en een geulensysteem. Het was overigens het eerste Besluit bodemkwaliteit (Bbk) project in rijkswater. De plas maakt nu onderdeel uit van een stelsel van geulen. Bij hoogwater kan de rivier hier het overtollige water kwijt en in droge perioden bieden de plas en de geulen voldoende water voor dieren en planten. Zo is de Gamerensche Waard één van de kraamkamers voor vissen in de Waal.

Natuur beleven (in 360 graden!)

De Gamerensche Waard is geliefd voor een wandeling, picknick, vissen en pootje baden. Je zit hier echt middenin de natuur. Op onze website kun je dit gebied in 360 graden beleven, maar kom vooral een keer langs!