Ontwikkeling Roetwaarden nadert voltooiing

woensdag, 24 mei 2017
Middle section

In de plas De Roetwaarden, op de oostoever van de IJssel nabij Den Nul, wordt door K3Delta in samenwerking met Staatsbosbeheer natuurontwikkeling gerealiseerd. Deze natuurontwikkeling wordt gerealiseerd door het nuttig toepassen van overtollige grond en waterbodem uit o.a. rivierprojecten.

Het initiatief

Zo worden er slikkige oevers met drijfbladvegetatie aangelegd, wordt er rietmoeras met waterriet ontwikkeld, wordt er ondiep water voor paaiende vissen gecreëerd, zal moerasbos ontwikkeld worden als leefgebied voor moerasvogels en zullen er zandige koppen en dynamische oevers aangelegd worden. Ook zal de landschappelijke structuur worden versterkt, vergroot de natuurbeleving doordat de ontstaanswijze van de uiterwaard weer zichtbaar wordt gemaakt.

Stand van zaken

De Zuidelijke slikplaat van de Roetwaarden wordt vanaf begin mei week geprofileerd, zoals op onderstaande foto's te zien is. In de oever blijft een strook overhoogte liggen; dit betekent dat een deel van de grond tijdelijk boven water te zien zal zijn. Deze strook met overhoogte wordt afgewerkt ten tijde van het dempen van de invaart. Hiermee nadert het project haar voltooiing. Wij houden u graag op de hoogte!      

Wij zijn u graag van dienst