Content Paragraphs

Het nuttige met het aangename combineren. Dat doen we als Grondbank GMG bij het aanleggen van geluidswallen. Met materiaal dat elders overtollig is, realiseren we landschappelijk ingepaste geluidswallen. Zo dragen we bij aan een fijne leefomgeving voor mens en dier waarbij we geluidsoverlast kunnen verminderen en het gebied bovendien een groene impuls kunnen geven.

Geluidsemissie reduceren

Wegverkeer is een bron van omgevingslawaai waardoor de overheid maatregelen neemt om geluidshinder te verminderen. Door de uitbreiding van het spoor- en wegennetwerk en de toenemende woningbouw neemt de vraag naar geluidswerende maatregelen toe. Wij realiseren geluidswallen door nuttig hergebruik van grond en baggerspecie die bij andere projecten vrijkomt. Met een geluidswal reduceren we de geluidsoverlast voor de omgeving en behouden we de groene omgeving. 

Een geluidswal is in veel gevallen om niet te realiseren voor een eigenaar door de toepassing van in de regio vrijkomende (overtollige) grondstromen. Door het gebruik van grond krijgt een geluidswal een natuurlijk en groen karakter. De ontwikkeling van bos, struiken en bloemen versterkt dit aspect gedurende de tijd. Een geluidswal doet daarnaast veelal dienst als visuele afscheiding tussen infrastructuur en woonwijken, bedrijventerreinen of kwetsbare natuurgebieden. Het hoogste punt biedt daarnaast vaak prachtige vergezichten over de omgeving op. 

Maatschappelijke meerwaarde en combineren van functies

Geluidswallen kunnen we inrichten in een organische vorm. Ook kunnen we zorgen voor recreatieve voorzieningen. Een geluidswal wordt door een groene inrichting een fijne plek om te ontspannen. Bovendien ontstaat er een rijke vegetatie die goed is voor bijen en andere insecten, vogels en zoogdieren. Daarmee dragen we bij aan het verhogen van de biodiversiteit en creëren we meerwaarde voor de omgeving. Een begroeide wal zorgt daarnaast voor een absorberende werking van fijnstof en het levert CO2-reductie op. Door Witteveen + Bos is onderzoek gedaan naar de effecten van een grondwal op luchtkwaliteit en geluid. Lees hier het rapport. 

Door de vele mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik is een geluidswal vaak te combineren met andere maatschappelijke doelen, zoals: 

  • het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen);
  • de aanleg van een stadspark, wandel- en fietsgebied met uitzichtpunten of een mountainbikeparcours; 
  • de realisatie van natuur (lijnstructuur/bomenrij voor bijv. vleermuizen);
  • het bestemmen tot een agrarische functie (begrazing door schapen); 
  • efficiënt gebruik van de ruimte en geluidsreductie zorgen ervoor dat er meer gebouwd kan worden;
  • klimaat (klimaatbossen, waterberging, koeling) en
  • circulaire economie (hergebruik grond/bouwstoffen). 
Images

Een verschil maken voor het landschap van morgen

Afbeelding: voorbeeld van een inrichtingsontwerp van een geluidswal.

We kunnen de realisatie van een geluidswal van ontwerp tot oplevering volledig faciliteren. Het nuttige combineren we daarbij graag met het toevoegen van waarde aan de geluidswal. Zo dragen we bij aan een fijne leefomgeving voor mens en dier waarbij we geluidsoverlast kunnen verminderen en het gebied bovendien een groene impuls kunnen geven. Het is fijn om een steentje bij te kunnen dragen het landschap van morgen nog mooier te maken. Dat doen we met samenwerkingspartners en door de omgeving en andere betrokkenen al vanaf de planvorming te betrekken.

Meer weten?

Bekijk een paar van onze referentieprojecten:

Neem contact met ons op of bekijk de leaflet voor uitgebreide informatie.